Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

Vi respekterar din integritet. Vi värnar om att hantera dina personuppgifter på samma professionella sätt som vi hanterar annan information vi får vid kontakt med dig.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Mubaraks Konsult AB, 556798-6723, BOX 36, 24521 Staffanstorp.

I samband med att du söker vård hos oss behandlar vi dina uppgifter för att kunna ge dig god och säker vård. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte ge dig nödvändig, adekvat och säker vård.

Vi behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet för att föra patientjournal, för att upprätta dokumentation som behövs inom ramen för vård av patienter, för administration som behövs för att ge vård, för att upprätta annan dokumentation som behöver upprättas enligt lag, förordning eller annan författning, för att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården, för behövlig planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten samt för att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
De personuppgifter som behandlas enligt ovan innefattar uppgifter om personnummer, namn, kontaktuppgifter samt hälsodata.
Dina personuppgifter behandlas till följd av vårdgivarens rättsliga förpliktelse att behandla uppgifter enligt Patientdatalagen.

Vi samlar endast in sådana personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen. Vi sparar aldrig personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för respektive ändamål eller längre tid än vad som följer av gällande lag.

I vissa fall behandlas personuppgifter utifrån samtycka från dig som patient. För det fall som du lämnar samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du när som helts återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke ska personuppgiftsbehandlingen upphöra.

Som utgångspunkt får vi bara lämna ut dina personuppgifter med ett samtycke från dig. I vissa fall har vi dock en skyldighet enligt lag att lämna uppgifter till myndigheter. För vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Vi vidtar åtgärder för att se till att obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter. För det fall som vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning kan personuppgifter komma att lämnas ut till tjänsteleverantören i den utsträckning som är nödvändigt för fullgörande av uppdraget. Vi använder oss bara av sådana tjänsteleverantörer som via avtal kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess för dina personuppgifter.

Vid rekrytering kommer ett antal personuppgifter att samlas in. Dessa kommer bara att sparas så länge som rekryteringen pågår. I vissa undantagsfall då uppgifterna är intressanta för kommande rekryteringar kan uppgifterna sparas längre, dock högst ett år.
Dessa uppgifter samlas in med ditt samtycke.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig en gång per år. Du kan få ta del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter, radering eller begränsning av användning. Du gör detta genom att framställa en begäran till dataskyddsombudet via e-post.

Observera att det ibland kan finnas en lagstadgad skyldighet för oss att bevara dina personuppgifter under viss tid. Ett sådant exempel är uppgifter som upptas i din patientjournal eller enligt bokföringslagen.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten vilket är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande : dataskyddsombud@multiclinic.se