Kuratorsmottagning

Det här kan du få hjälp med hos vår kurator.

Psykosocial bedömning
Innebär att jag kartlägger och bedömer din:

 • psykosociala situation
 • boende
 • ekonomi
 • barn
 • vårdnad
 • skola
 • barnomsorg
 • relationer
 • arbete
 • studier
 • nätverk
 • stödinsatser.etc
 • och föreslår och/eller initierar ev behov av psykosociala stödinsatser/åtgärder.

Psykosocial utredning
Är en fördjupad psykosocial bedömning inför ett särskilt ändamål t ex en ansökan om behandlingshem, ansökan  om LSS, kontaktperson som mer ingående beskriver din psykosociala situation , vilka resurser och ev hinder som finns och ditt behov av stödinsatser.

Psykosocialt  behandlingsarbete
Är fokuserade behandlingsinsatser i form av samtal kring svåra och/eller omfattande, komplicerade  psykosociala situationer, t ex   parsamtal, anhörigsamtal, nätverksarbete, samverkansarbete kring barn och ungdomar. Barnorienterade samtal.

Psykosocial rådgivning
Är rådgivning och information till dig som patient och / eller dina anhöriga  kring olika psykosociala frågor  t ex

Inom socialtjänstområdet:

 • socialtjänstlagen, ansökan om olika bistånd, försörjningsstöd , norm, överklagan av beslut etc
 • familjerätt-vårdnad, umgänge, faderskap, sambo, separation, bodelning etc
 • barn och familjeärenden-LVU, familjehem, stödfamilj, kontaktperson etc
 • Barn  till föräldrar med psykisk ohälsa
  barnorienterade samtal.
 • Föra barn på tal  och  familjeinterventioner
 • Inom arbetesmarknasområdet
 • Arbetslöshet,  A-kassa, alfakassa. fackförening, arbetslivsintroduktion, AFA-försäkring

Inom socialförsäkringssystemet

 • Sjukersättning, ansökan, överklagan .
 • arbetsskada, handikappersättning.
 • bostadbidrag.
 • Underhållsbidrag, barnbidrag, föräldrapenning

Inom patienträttsfrågor

 • patientsäkerhet, patientnämnd, patientförsäkring.
 • Boende & ekonomi
 • Skuldsanering, budget.
  bostadsrättslagstiftning, hyresnämnd, vräkning.

Inom skola/utbildning/studier

 • Kontakt med CSN
 • studielån, studiebidrag, ansökan om betalningsbefrielse etc
 • Fonder
 • Ansökan, intyg.
Till kurator kan du vända dig när du behöver stödjande och bearbetande samtal tex vid:
 • Krisreaktion
 • Oro, ångest
 • Nedstämdhet, depression
 • Stressrelaterade problem
 • Reaktion på kroppslig sjukdom
 • Relationsproblem
 • Missbruk
 • Långvarig sjukskrivning
 • Arbetsrelaterade problem som inte sköts av företagshälsovård
Om du vill komma i kontakt med denna mottagning behöver du inte remiss från läkare på vårdcentralen. Ett besök hos kurator kostar 200 kronor och ingår i högkostnadskortet.