Svar avseende Kalla faktas program

Svar från Multiclinic vårdcentral om Kalla faktas program angående oskuldskontroll

Med anledning av TV4:s senaste sändning av programmet Kalla Fakta och påföljande rapportering i media om att så kallade oskuldskontroller utförs på bl.a. Multi Clinic vill vi lämna följande information till allmänheten:

Det ingår inte i Multi Clinics verksamhet att utföra oskuldskontroller och vi ser väldigt allvarligt på åtgärder inom vården som inskränker på en individs personliga integritet. Omotiverade gynekologiska undersökningar utgör en sådan åtgärd och vi på Multi Clinic kan inte acceptera att sådana åtgärder utförs inom ramen för vår verksamhet. Det är enligt oss självklart allvarligt om en sådan åtgärd tas, vare sig den riktas mot en myndig eller omyndig kvinna. Dessutom är det ett måste att sjukvårdspersonalen anmäler till berörda myndigheter om någon uppsöker vården för att begära att ett barns oskuld ska kontrolleras. Detta eftersom en sådan begäran kan utgöra en indikation på att barn far illa.

P.g.a. det som har framkommit genom TV4:s granskning har vi på Multi Clinic inlett en internutredning för att granska förekomsten av oskuldskontroller inom vårdcentralens verksamhetsområde. Utredningen syftar även till att utreda vilka eventuella brister som idag finns i rutinerna kring aktuell fråga. Vår förhoppning är att denna utredning leder till utformandet av effektiva mekanismer inom verksamheten för att undvika risken för att oskuldskontroller utförs inom vår verksamhet. En snabb granskning av sjukvårdsjournaler avseende barn har dock redan nu visat att frågan om så kallade oskuldstester under det gångna året endast aktualiserats vid det tillfälle som uppmärksammats i det aktuella programmet.

I det aktuella programmet har man vidare kunnat se att den berörda läkaren gått in till klinikchefens rum för ett samtal kring den uppkomna situationen. Multi Clinic vill framföra följande kommentar avseende detta samtal. Klinikens chef har under aktuellt samtal blivit tillfrågad av den vårdande läkaren om vårdcentralen på begäran av patient kan upprätta ett intyg inför äktenskap och om vilka prisuppgifter som gäller för sådana intyg. Under detta samtal berördes inte frågor såsom patientens ålder, intygets innehåll, vilka undersökningar som skulle läggas till grund för intyget samt om det sätt på vilket begäran framställdes till den vårdande läkaren. Då det inte är särskilt ovanligt att vuxna patienter med bakgrund i andra länder önskar intyg kring diverse sjukdomar inför ett giftermål har det inte heller funnits någon anledning att reagera på de frågor som ställdes under samtalet. Det har inte funnits anledning att reagera på frågorna utifrån att oskuldskontroller inte förekommer inom Multi Clinics verksamhet. Klinikens chef har därför svarat att det går att upprätta intyg enligt patientens begäran och har samtidigt hänvisat till Region Skånes särskilda taxa för intyg och utlåtande som upprättas utan samband med sjukdom eller skada såvitt gäller kostnaderna för ett sådant intyg. Det sistnämnda är också anledningen till varför den vårdande läkaren uppgav att intyget kostar ”extra”. Aktuellt samtal mellan den vårdande läkaren och klinikens chef har därmed inte inneburit att den vårdande läkaren fått godkännande av klinikchefen att utföra en oskuldskontroll.

Avslutningsvis vill Multi Clinic framföra att vi har en förhoppning om att var och en som kommer i kontakt med vår verksamhet ska känna sig trygg mot att utsättas för kränkande och förödmjukande behandling. Vi jobbar därför ständigt med att förbättra våra rutiner och arbetssätt för att se till att vården vi ger uppfyller dessa krav samt att den även i övrigt uppfyller grundläggande krav på mänsklig värdighet samt till fullo är förenlig med den medicinska etiken.